Magda Pflege

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Magda Pflege 24 LTD sp. k., ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem, e-mail: info@magdapflege.pl, tel. +48 608 435 780
 • Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. obowiązku prawnego wynikającego z przepisu art. 22 (1) Kodeksu pracy – w przypadku dążenia do zatrudnienia na postawie umowy o pracę.
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody dla  danych osobowych w zakresie szerszym niż wynika to z art. art. 22 (1) Kodeksu pracy.
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. podjęcia działań na żądanie podmiotu uprawnionego przed zawarciem umowy – realizacji procesów rekrutacyjnych – w przypadku dążenia do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej.
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody wyrażonej w celu uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora – w celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej – w celu podjęcia działania marketingowych,
 • Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, w kolejnych procesach rekrutacyjnych, pod warunkiem, że wyrazi  Pan/Pani na to zgodę. Pana/Pani zgoda w tym zakresie może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane przez  okres 5 lat.
 • Dane osobowe przetwarzane  w ramach prowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego będą przetwarzane przez  okres 5 lat od daty zakończenia bieżącej rekrutacji.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów rekrutacji w oparciu o wyrażoną zgodę, okres przetwarzania może ulec skróceniu poprzez wycofanie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a w przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, poprzez wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • Podanie danych osobowych w procesach rekrutacji oraz marketingu jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji lub otrzymywania informacji handlowych.
 • Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, w ramach przysługującego mu uprawnienia, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego lub skorzystania z uprawnienia przysługującego na podstawie przepisów prawa.
 • Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Administratora w procesach rekrutacji lub marketingu, takie jak: usługodawcy (w tym dostawcy systemów informatycznych, usług hostingowych, dostawcy usług poczty e-mail i inne podmioty), firmy świadczące usługi doradcze, audytorskie i prawne.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych ani nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).